Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ    

Farkas Klára

egyéni vállalkozó
                          

2021. május 25.

TARTALOMJEGYZÉK

 

I.       BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

II.     FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

III.         AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

IV.         AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEI

V.      AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

VI.         COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

VII.       ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

VIII.      AZ ÉRINTETTEK JOGAI

·        tájékoztatáshoz való jog: GDPR 13. és 14. cikk

·        személyes adatokhoz való hozzáférési jog: GDPR 15 cikk

·        helyesbítéshez való jog: GDPR 16 cikk

·        törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): GDPR 17. cikk

·        adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: GDPR 18. cikk

·        adathordozhatósághoz való jog: GDPR 20 cikk

·        tiltakozáshoz való jog: GDPR 21. cikk

·        automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: GDPR 22. cikk

IX.         JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

X.     AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS A TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

       

  

                     I.            BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

 

Farkas Klára egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) mutatja be az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatát.

 

Adatkezelő a természetes személy partnerei és ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fontosnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli és adatok biztonsága érdekében megtesz minden szükséges – technikai, szervezési – intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó – magyar és Európai Uniós – jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2021. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak.

 

A Tájékoztató megalkotása során az Adatkezelő a jogszabályokon kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékoztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlásában és a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatójában rögzítettekre is figyelemmel volt.

 

A Tájékoztatót, annak tartalmát az Adatkezelő bármikor jogosult megváltoztatni. A releváns magyar jogszabályok (Info tv. Eker tv. Grt. stb.) GDPR-hez történő „igazítását” követően az Adatkezelő az esetlegesen szükséges módosításokat elvégzi és a Tájékoztató hatályos változatát a weboldalán haladéktalanul közzéteszi: http://bolthely.hu/levendulashop. A Tájékoztatóban foglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fogadja el, azokat betartva jár el a személyes adatok kezelése során.

 

Az Tájékoztató kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi email címre, vagy a X. pontban megadott egyéb elérhetőségeire várja az Adatkezelő:

 

            tablakep@gmail.com

 

Az Adatkezelő adatkezeléseit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 

·         az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

·         a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.)

·         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv tv.)

·         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)

·         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)

·         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)

·         a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.)

·         az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)

 

A Tájékoztató célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó elveket, tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról, a webáruház által kezelt személyes adatokról, illetve a jogok gyakorlásához szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jogorvoslati formákról.

 

A Tájékoztató emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a NAIH állásfoglalásoknak megfelelő adatkezelési gyakorlatot folytasson.

A Tájékoztató időbeli hatálya: 2021. május 25. napjától visszavonásig, vagy a Tájékoztató módosításáig.

Az oldal tetejére